De første årene – del 1

Dette er første del av en artikkel som tar for seg perioden fra oppstarten i 1957 og fram til 1979. Historien om Eidsvoll Røde Kors starter i november 1957 etter at residerende kapellan Kragset tok initiativ til et oppstartsmøte. Da hadde allerede hjelpekorpset eksistert i nesten ti år.

Det var residerende kapellan (res.kap) Aksel Kragset som i november 1957 holdt et forberedende møte på rektors kontor på Landsgymnaset (i dag Eidsvoll vdg). Han visste at det var flere som var interessert i å starte opp en Røde Kors avdeling. Men til dette møtet hadde Kragset kun invitert noen få for nettopp å vurdere en eventuell oppstart. På møtet deltok Kragset, overrettssakfører Mack, skolestyrer Alfred Stokke, fru Kari Ørbeck Åse og rektor Edvard Brakstad. Møtet tok opp spørsmålet om å stifte et lokallag av Norges Røde Kors. Deltakerne var veldig klare på at det måtte bli et kontaktlag under Akershus distrikt av Norges Røde Kors.

Allerede i 1957 var det mange lag og foreninger i Eidsvoll og møtedeltakerne var av den oppfatning at det av den grunn kunne bli vanskelig å drive et lokalt lag. Man ville helst unngå at det skulle bli oppfattet som et konkurrerende lag til andre etablerte lag som f.eks sanitetsforeningen. Derfor mente man at lagets hovedoppgaver skulle være å hjelpe til ved pengeinnsamlinger, støtte det eksisterende hjelpekorpset og å løse de påkommende oppgaver som de kunne bli pålagt av Norges Røde Kors. Det ble valgt et interimsstyre på fem medlemmer:

 • Rektor Edvard Brakstad, formann
 • Skolestyrer Alfred Stokke
 • Skolestyrer Peder Vidnes
 • Fru Kari Ørbeck Åse
 • Fru Sigrid Brønlund

Eidsvoll Røde Kors stiftes
Interimsstyret inviterte alle interesserte i Eidsvoll til et møte på Landsgymnaset 29. november 1957. Det ble satt opp følgende program: 

 • Musikk
 • Opplesning
 • Generalsekretær i Norges Røde Kors, Sten Florelius forteller fra Røde Kors kongressen i India i 1957
 • Film fra arbeidet i Røde Kors
 • Spørsmålet om å danne et kontaktlag av Norges Røde Kors blir drøftet

Møtet vedtok å danne en slik forening. På møtet deltok formannen i Akershus Røde Kors, Margit Skau og sammen med distriktssekretær Mack ledet hun forhandlingene som førte fram til dannelsen av det første styret i Eidsvoll Røde Kors:

 

 • Rektor Edvard Brakstad, formann
 • Fru Barbro Dale, nestformann
 • Fru Johanne Mathiesen
 • Fru Dina Skatvedt
 • Skolestyrer Alfred Stokke
 • Skolestyrer Peder Vidnes
 • Overlege Reidar Grelland

Disse ble valgt til varamenn:

 • Fru Sigrid Brønlund
 • Fru Kari Ørbeck Åse
 • Fru Margit Granly
 • Fru Ågot Hokstad
 • Gårdbruker Jens Røkholt
 • Distriktslege Gunnar Dale
 • Lærer Svein Underdahl

Formannen i Akershus Røde Kors, fru Margit Skau, talte om Røde Kors-arbeidet. Hun sa at det er mange foreninger i bygda, men at det bare er Røde Kors som går ut over landegrensene og har så store oppgaver og mål at den kommer i en særstilling.

Styremøter i Eidsvoll Røde Kors
Styret lå ikke på latsiden og allerede 5. desember ble det første styremøtet avholdt. Dessverre kunne ikke alle komme, men man valgte likevel å gjennomføre. På møtet fordelte man oppgaver som kasserer, sekretær osv. og la planer. Det meste av møtet gikk med til å høre på distriktssekretær Mack fortelle om arbeidet til Røde Kors.

Det ble innkalt til nytt styremøte 19. februar 1958 og der møtte hele styret. Vaktmester Ole Gundersen møtte som representant fra hjelpekorpset. Styret bestemte at det skulle holdes et møte på Landsgymnaset 28. februar 1958 med følgende program:

 1. Musikk
 2. Korsang av gymnaskoret ved Akershus Fylkes Husmorskole
 3. Foredrag av president i Norges Røde Kors, direktør Erling Steen
 4. Film
 5. Samtale om arbeidet i laget i 1958

Styret diskuterte også hvilke arbeidsoppgaver de skulle jobbe med. Det ble raskt bestemt at man skulle konsentrere seg om hjelpekorpset den første tiden. Korpset trengte mer utstyr, blant annet var det behov for ”sender og mottaker”-utstyr til bruk i terrenget. I det samme møtet ble Fru Johanne Mathiesen valgt som styrets representant i hjelpekorpsets styre.

Overlege Grelland nevnte at de hadde utfordringer med å få nok blod til Stensby sykehus i perioder. Han ba styret om å være forberedt på å måtte bistå ved behov. Hittil var det elevene ved gymnaset man hadde tydd til i kritiske perioder.

Vanskelig å få inn penger
Økonomi ble et mye diskutert tema i foreningens styre. Det går frem av alle styrereferatene i disse årene. Det ble drøftet flere mulige løsninger for å få inn penger. Styret bestemte blant annet at man skulle ha en utlodning og at styremedlemmene skulle forsøke å skaffe gevinster. Styret vedtok at styremøter og medlemsmøter skulle holdes i kommunelokalet (badet), i dag kjent som Badet kulturtun.

Kommunelokalet badet

Styret rekker å møtes noen ganger til før det første ordinære årsmøtet i 1959 og da var utlodningen kommet godt i gang og formannen kunne informere styret om at det var kommet inn kr. 296,-. Han kunne også fortelle at utlodningen ville fortsette og at en basar skulle holdes til høsten.

Dette året avholdt hjelpekorpset et arrangement med tivoli på Kirkebergtomta som ga dem et overskudd på kr. 2000,-. På dette tidspunktet hadde hjelpekorpset en beholdning på kr. 7000,- og hadde det sånn sett ikke så verst økonomisk. Hjelpekorpset holdt også varebasarer som var med å gi dem et godt overskudd. Lokalforeningen og hjelpekorpset diskuterte metoder for å få inn mer penger. Det ble diskutert om flere basarer kunne være aktuelt, men det droppet man. Så kom grisetipping opp som forslag, men også det falt etter en diskusjon.

Utdrag fra protokoll

Årsmøte 4. mars 1959
Dette er det første ordinære årsmøtet som foreningen holder etter oppstarten i november 1957. Det var så dårlig fremmøte at man var i tvil om årsmøtet skulle gjennomføres, men etter å ha spurt distriktssekretæren om råd kom man fram til at møtet og valget skulle gjennomføres som planlagt. Det står ikke noe i protokollen om hvor mange som faktisk møtte, men siden man vurderte om valget ville være lovlig kan man anta at det ikke var mange utover styrets medlemmer. Formannen ble gjenvalgt og Hans Råstad ble valgt til nestformann i stedet for Fru Barbro Dale som ”nektet gjenvalg” som nestformann. Hun ble i stedet valgt som styremedlem og Dr. Grelland gikk ut av styret. Resten av styret ble sittende.

Ved inngangen til 1959 var medlemstallet blitt 109 stykker.


Neste del kommer søndag 19. februar.


Artikkelserien «HISTORIEN» handler om tiden fra Eidsvoll Røde Kors ble startet i 1957 og fram til i dag. Artiklene baserer seg på protokoller, bilder, avisartikler, intervjuer og andre kilder. Vi tar forbehold om at det kan være faktafeil som vi har oversett. Kontakt oss gjerne hvis du finner feil eller har annet å bidra med.


Kilder i denne artikkel:

 • Eidsvoll og Hurdal Røde Kors arkiv
 • Eidsvoll Blad
 • Romerikes blad
 • Digitaltmuseum.no